x 
Bestellijst is leeg

Algemene en Leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere tussen IJSKOPEN.NL, als verkoper aan de ene zijde en koper aan de andere zijde gesloten koopovereenkomst of andere overeenkomst waarvan levering van goederen een element vormt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Toepasselijkheid van door koper gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat er in dat laatste geval strijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en de door koper gehanteerde voorwaarden, dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.
1.3 De voedingsinformatie op onze website is gebaseerd op de meest recente gegevens van de leverancier op het tijdstip van publiceren. Indien u een verpakking hebt waar ook productinformatie op staat, kan deze soms licht afwijken van wat er op onze de website staat vermeld. Dit kan veroorzaakt zijn door kleine aanpassingen in de receptuur. Hou in deze gevallen altijd de informatie aan die op de verpakking staat.

2. Aanbiedingen / Acties / Orders

2.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In ieder geval is verkoper gerechtigd op ieder moment zijn prijzen te wijzigen. Bovendien kunnen prijzen worden verhoogd door externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, invoerrechten e.d.
2.2 Orders zijn voor verkoper eerst bindend, wanneer zij door verkoper schriftelijk zijn bevestigd, dan wel bij feitelijke uitvoering.
2.3 Verkoper kan een redelijke minimum ordergrootte vaststellen.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, exclusief emballage en eventueel verschuldigde in- en uitvoerrechten, tenzij anders aangegeven.

4. BTW Registratienummer

4.1 Partijen zijn over en weer verplicht aan elkaar hun correcte BTW registratienummer te verstrekken alsmede terstond mededeling te doen van enige wijziging daarvan.

5. Levering / levertermijnen
5.1 De levering van de goederen geschiedt franco huis tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Levering franco huis betekent nimmer meer dan dat de vracht voor rekening van verkoper is tot aan de losplaats van koper.
5.2 Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor de transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. Koper moet op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorg dragen. Voor het lossen van de goederen en het laden van eventuele retourvrachten zal koper voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen om niet ter beschikking stellen. Koper zal al het mogelijke doen om te bereiken dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop met het lossen der af te leveren goederen kan worden aangevangen tot een minimum wordt beperkt. Verkoper is gerechtigd nadere specifieke logistieke voorwaarden te stellen.
5.3 De enkele overschrijding van de overeengekomen levertermijn zal geen verzuim van verkoper opleveren. Koper zal in dat geval echter gerechtigd zijn te verlangen dat levering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, bij gebreke waarvan, behoudens het bepaalde in artikel 13, koper gerechtigd is eenzijdig de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte. Koper heeft dit recht niet indien hij van zijn kant in verzuim is.

5.4 Goederen worden niet retour genomen.

5.5 Verkoper is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Reclameren

6.1 Indien de door verkoper geleverde goederen waarneembaar niet aan de overeenkomst beantwoorden, is koper gehouden terstond bij aflevering te reclameren en de gebreken te (doen) vermelden op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument. Reclames wegens andere gebreken dienen schriftelijk te geschieden en terstond nadat koper deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijk binnen 24 uur na levering. Bij reclames dienen bewijsstukken, monsters, opgave van productienummers etc. meegezonden te worden.
6.2 Bij gebreke van tijdige reclame verliest koper zijn aanspraken jegens verkoper en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. Indien koper tijdig reclameert en aantoont dat de gebreken op moment van levering reeds bestonden, zal verkoper slechts verplicht zijn aan koper vervangende goederen ter beschikking te stellen. Naar eigen keuze van verkoper kan verkoper in plaats van het ter beschikking stellen van vervangende goederen aan koper het voor deze goederen reeds betaalde bedrag terugbetalen dan wel koper voor het voor deze goederen in rekening gebrachte bedrag crediteren.
6.3 Telefonische reclames dienen binnen de termijn en op de wijze als vermeld in 6.1 schriftelijk te worden bevestigd.
6.4 Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door koper of derden.

7. Betaling, rente en incassokosten

7.1 Het op de orderbevestiging vermelde bedrag dient via iDEAL te worden afgerekend. Levering vindt plaats na ontvangst van de betaling.

7.2 Indien overeengekomen wordt om van de betalingsafspraak zoals vermeld in 7.1 af te wijken, dan in geval de koper, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in verzuim is met de volledige betaling van de door de verkoper gefactureerde bedragen, dan is de koper aan de verkoper (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, en maakt de verkoper in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op rente over de openstaande vordering van 15% per maand, vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening, een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een absoluut minimum van € 150 voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

8. Risico / eigendomsvoorbehoud

8.1 Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct na levering over op koper.

9. Zorgplicht

Koper zal de geleverde goederen steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de goederen, dan wel de reputatie (van de merken) van verkoper zouden kunnen worden aangetast.

10. Bonus

Indien een bonus of enige andere kortingsregeling is overeengekomen, is deze eerst opeisbaar indien koper al zijn verplichtingen jegens verkoper volledig en stipt is nagekomen.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor schade, buitencontractuele aansprakelijkheid daaronder begrepen, is beperkt tot een bedrag van de netto factuurwaarde van de niet, niet tijdig dan wel gebrekkig geleverde goederen. Onder netto factuurwaarde wordt hier verstaan het voor deze goederen in rekening gebrachte bedrag, minus emballage kosten, voor omzetbelasting en na aftrek van kortingen.
11.2 Mocht de in artikel 11.1 vervatte beperking van de aansprakelijkheid van verkoper, of een beroep daarop, door de rechter niet worden aanvaard, dan is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot schade aan de eigendommen van koper en letselschade.
11.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen omzetschade, winstderving en goodwill schade.
11.4 Onverminderd het voorgaande zal verkoper ingeval van aanspraken van derden ten aanzien van door verkoper geleverde goederen in de gelegenheid gesteld worden om al datgene te doen dat hij nodig acht ter bescherming van zijn reputatie en die van zijn merken.
11.5 Met betrekking tot het symbool als bedoeld in de International Article Numbering Association (EAN) regeling, is verkoper nimmer aansprakelijk tenzij hij de voorschriften van de EAN niet heeft opgevolgd.
11.6 Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met de door verkoper geleverde goederen of anderszins met de tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst.

12. Recall

12.1 Indien een van partijen bekend wordt met een gebrek aan de geleverde goederen (inclusief verpakkingen), dan dient deze partij de andere partij onmiddellijk daarover te informeren, onder vermelding van:
a. het soort gebrek;
b. de getroffen goederen;
c. alle andere informatie die van belang kan zijn.
12.2 Partijen zullen vervolgens in overleg alle gezien de omstandigheden noodzakelijke maatregelen nemen. De te nemen maatregelen kunnen onder andere inhouden dat leveringen worden stopgezet, dat de voorraden van producten (al dan niet bij koper of klanten van koper) worden geblokkeerd en/of dat een recall zal plaatsvinden. Slechts verkoper is gerechtigd de beslissing te nemen of en welke van deze maatregelen genomen zullen worden en hoe de uitvoering ervan zal plaatsvinden. Bij deze beslissing zal verkoper meewegen dat het merkproducten betreft en verkoper daarbij een reputatie te beschermen heeft. Koper dient alle redelijke medewerking bij de uitvoering van deze maatregelen te verlenen.
12.3 Koper is verplicht alle informatie omtrent daadwerkelijk of eventueel te nemen maatregelen geheim te houden.

13. Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming die de schuldenaar niet kan worden aangerekend als bedoeld in art. 6:75 BW. Mocht verkoper door overmacht niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichting te voldoen, dan zal verkoper gerechtigd zijn om, zonder tekort te schieten, de levering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachtstoestand zal zijn beëindigd.
13.2 Mocht de overmachtstoestand langer dan een maand duren, dan zal zowel verkoper als koper gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.
13.3 Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, onlusten, brand, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, misoogst, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van wanprestatie van leveranciers van wie verkoper een en ander betrekt, staking, gebreken aan of beschadiging van machines, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van verkoper. Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van
verkoper – onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien – die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.

14. Inhoud website en wijzigingen

14.1 Onze website is met de grootst mogelijk zorg samengesteld, maar er is geen garantie dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, tevens geen garantie dat de website ononderbroken zal werken en of vrij zal zijn van fouten.

14.2 We houden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen in deze website en of deze algemene en leveringsvoorwaarden aan te brengen.

15. Nederlands recht van toepassing

15.1 Op alle door ons verrichte handelingen, waaronder door ons gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.

OMK Diensten | Lichtenberchdreef 130    3562 RG   UTRECHT (NL) | E-mail:finance@ijskopen.nl  Tel:+31 (0) 6 423 66717  | KvK: 70546193 | BTW: NL858368730B01 | Bank: NL46 ABNA 0526 1846 71